2018-08-17Oнлайн и офлайн разпространение


Oнлайн и офлайн разпространение

Music Moves Europe -
O
нлайн и офлайн разпространение 

 

  • Какви са нашите цели?

Основата цел е  да се популяризира европейското музикално разнообразие, да идентифицира и предостави безвъзмездна подкрепа на иновативни модели, които подобряват трансграничното разпространение на музикалния репертоар. Предложенията трябва да осигурят модели за разпространение, които да гарантират достъп до жанрово разнообразна музика, която да е отвъд международните хитове и да  популяризират  местните езици. По този начин те ще допринесат за по-добро трансгранично разпространение на европейската музика.

Бенефициентите могат да са музикални компании, доставчици на музикални услуги, телевизионни оператори, доставчици на цифрови услуги, търговци на дребно, организатори на фестивали и концерти, клубове и клубни заведения.

 

  • Специфични цели

На ниво потребители, да се увеличи достъпността до  европейския репертоар извън обхвата на най-популярната музика.
Подобряване на редакционните и алгоритмичните подходи за повишаване на откриваемостта на европейската музика в дигитални платформи.
Насърчаване на видимостта на различните жанрове на европейската музика при стрийминг, физически продажби, радио, телевизия, или изпълнения на живо и фестивали.
Подобряване на присъствието на музика на местен език в международни платформи

 

  • Защо?

Моделите, които се прилагат в момента не дават достатъчни възможности на консуматорите да се докоснат до разнообразната европейска музика ( по жанрове, произход и език)

 

  • Кой може да се включи?

Публични и частни организации, НПО, които участват активно в музикалния сектор и са регистрирани в някоя от страните, участващи в програмата на „Творческа Европа“.

 

  • Как?
Самостоятелно или в консорциум, за разработване или за внедряване иновативни онлайн или офлайн канали за разпространение включително, но не само телевизионни предавания и изпълнения на живо, или комбинацията от тях. Максималната подкрепа е 30 000 евро, а максималният процент на съфинансиране е 90%. 
 
  • Кога?

Изпратете кандидатурата си преди 17 септември 2018 г., 13:00 централноевропейско време.  
! Необходимо е документите да бъдат изпратени на хартиен носител. 

 

  • Документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване са достъпни тук.

 


Stigma Design Studio