2017-02-10Постигнато е предварително съгласие по решението за Европейската година на културното наследство


Постигнато е предварително съгласие по решението за Европейската година на културното наследство

На 9-ти февруари 2017 г. представителите на Съвета и Европейския парламент постигнаха предварително съгласие по решението за Европейска година на културното наследство (2018 г.).  

 

Културното наследство обхваща ресурси от миналото под най-различни форми и в най-различни аспекти. Те включват паметници, обекти, традиции, предавани познания и изражения на човешкото творчество, както и колекции, съхранявани и управлявани от музеи, библиотеки и архиви.

 

Целта на тази инициатива е да се повиши осведомеността относно европейската история и ценности и да се засили усещането за европейска идентичност. В същото време тази инициатива привлича вниманието към възможностите, предлагани от културното ни наследство, но и към предизвикателствата, пред които то е изправено, като например последиците от прехода към цифровите технологии, влиянието на заобикалящата среда и физическите въздействия върху обектите на културното наследство, както и незаконния трафик на паметници на културата.

 

Основните цели на Европейската година са:

  • да се насърчават културното многообразие, междукултурният диалог и социалното сближаване;
  • да се изтъкне икономическият принос на културното наследство за секторите на културата и творчеството, включително малките и средните предприятия, както и за местното и регионалното развитие
  • да се подчертае ролята на културното наследство във външните отношения на ЕС, включително предотвратяването на конфликти, помирението след конфликти и възстановяването на разрушеното културно наследство

 

 

За Европейската година е предназначен финансов пакет в размер на 8 милиона евро.

 

Представители на Европейския парламент ще могат да участват в качеството на наблюдатели в заседанията на националните координатори, организирани от Комисията с оглед на протичането на Европейската година.

 

"Като европейци ние разполагаме с изключително богато културно наследство, произтичащо от нашата дълга обща история. Приветствам възможността да честваме това културното наследство и да се гордеем с всичко, което съставлява нашата обща европейска идентичност." 

- д-р Оуен Боничи, малтийският министър на правосъдието, културата и местното управление

 

 

Следващи стъпки

Корепер ще бъде приканен да одобри споразумението на някое от предстоящите си заседания. Впоследствие председателят на Корепер ще изпрати писмо до председателя на Комисията на Европейския парламент по култура и образование.

 

В писмото ще се посочва, че ако Парламентът приеме на своята пленарна сесия компромисния текст във вида, одобрен от Корепер, Съветът ще приеме текста на първо четене без изменения.

 

Това следва да даде възможност новият законодателен акт да влезе в сила достатъчно бързо, за да имат Комисията и държавите членки достатъчно време за необходимата подготовка.

 

Обща информация

Идеята за европейска година на културното наследство беше изразена за първи път през 2014 г., когато Съветът я спомена в своите заключения относно основано на участието управление на културното наследство. Тази идея получи силна подкрепа от Европейския парламент, като Комисията представи предложение за Европейска година на културното наследство през август 2016 г.

 

Съветът постигна общ подход по предложението на 22 ноември 2016 г.

 

На заседанието си от 8 ноември 2016 г. Комисията на Европейския парламент по култура и образование гласува доклада си относно решението. Първата тристранна среща се състоя на 9 декември.

 

Източник: Европейски съвет | Съвет на Европейския съюз


Stigma Design Studio